Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komunitné centrum

 

11.png

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) http://www.npkiku.gov.sk/, začala dňa 01.10.2015 s realizáciou národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ). 

Do projektu sa zapojila aj naša obec na základe zmluvy o spolupráci č. N20160229027.

Realizácia projektu v našej obci: 5/2016 – 06/2019

Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom:

podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu).

Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

Cieľ projektu:

Cieľom NP PVSSKIKÚ je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Cieľové skupiny projektu:

deti

mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET

rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

nízkopríjmové domácnosti

osoby so zdravotným postihnutím

marginalizované skupiny, vrátane Rómov

jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou

verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

 

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre celú sídelnú komunitu obce, priestorom pre rozvoj rôznych skupín komunity, neutrálnym priestorom pre deeskaláciu komunitných napätí a konfliktov, podporou obce v oblasti komunitného rozvoja a budovania komunity.

 

Poskytovanie služieb v KC:

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. h

      a) Poskytuje:

Sociálne poradenstvo

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

      b) Vykonáva preventívna aktivita

      c) Zabezpečuje záujmová činnosť

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.


 

webygroup

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Úvodná stránka