Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODE INFORMÁCIí


 

 1. Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
 2. Žiadosti sa prijímajú:
 • osobne a telefonicky – Obec Hrušov, č. 526, 991 42 Hrušov; 047/4880122
 • písomne – Obec Hrušov, č. 526, 991 42 Hrušov
 • faxom – 047/4880122
 • elektronickou poštou – info@hrusov.sk
 • iným technicky vykonateľným spôsobom

 

 1. Žiadosť musí obsahovať, v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z, nasledovné:
 • určenie povinnej osobe (resp. komu je žiadosť určená)
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

 

 1. Neúplná žiadosť znásobuje administratívu, pretože žiadateľa musí obec Hrušov vyzvať na jej doplnenie. Ak na výzvu žiadateľ údaje nedoplní, žiadosť sa odloží bez odpovede.
 2. Ak obec Hrušov nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.V prípade, že predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, obec Hrušov môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
 3. Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví obec Hrušov bez zbytočného odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,ak zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže obec Hrušov predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Ak obec Hrušov poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 4. Ak obec Hrušov žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote 8 pracovných dní písomné rozhodnutie. Písomné rozhodnutie zašle obec Hrušov žiadateľovi doporučene do vlastných rúk.
 5. Obec Hrušov nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.
 6. Obec Hrušov neposkytuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií právne rady, nespracováva analýzy, referáty ani neposkytuje právne stanoviská. V prípade žiadosti o sprístupnenie informácií, z obsahu ktorej vyplýva, že žiadateľ žiada o poskytnutie právnej rady (prípadne stanoviska alebo analýzy), vydá obec Hrušov rozhodnutie o nesprístupnení informácie z dôvodu, že ide o informáciu nad rámec § 3 zákona o slobode informácií.
 7. Proti rozhodnutiu obce Hrušov o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva obec Hrušov, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Hrušov, rozhoduje nadriadený orgán.
 8. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania obce Hrušov. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 


 

webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


Úvodná stránka