Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva Hrušov

Základné ustanovenia a kompetencie

Obec Hrušov je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združujúcich občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Obec Hrušov je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov

Medzi originálne kompetencie (samospráva pôsobnosť) patria: miestne komunikácie, verejné priestranstvá, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, odkanalitovanie, komunálny odpad, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškoslké a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, miestna polícia, výber miestnach daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Vo vybraných oblastiach, kde je to pre štát výhodnejšie, bol obciam zverený výkon prenesenejpôsobnosti štátnej správy, podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.Ide o oblasť stavebného poriadku a časti kompetencie v školstve. Tieto úlohy vykonávajú v mene štátu, štát je zodpovedný za riadenie a kavlitu služieb a financovanie týchto úloh. Obec Hrušov dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR (MV SR), na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia (MŽP SR), na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (MDPT SR), na úseku stavebného poriadku (MVRR SR_ KSÚ) a sociálnej pomoci.

Orgánmi obce Hrušov sú: obecné zastupiteľsžtvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo obce Hrušov zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti. 

Obecné zastupiteľstvo Hrušov

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Hrušov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou a podľa osobitného zákona. Obecné zastupiteľstvo obce Hrušov má 7 poslancov. 

Starosta obce: Ing. Pavel Bendík

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písme. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe a poplatkov v znení zmien a doplnkov)

Zástupca starostu: Mgr. Anna Brlošová

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu na celé funkčné obdobie z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu  v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. 

Hlavný kontrolór obce: Ing Jozef Mišt

Hlavný kontrolór obce Hrušov vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciu podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Hrušov na II. zasadnutí 12.12.2014 zriadil tieto komisie: 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár


Úvodná stránka