Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Terénna sociálna práca v obci Hrušov

Terénna sociálna práca v obci Hrušov

V projekte  terénnej sociálnej práce bola plánovaná aktívna činnosť zameraná na prácu        s marginalizovanými rómskymi komunitami a tiež pomoc starším a nezamestnaným spoluobčanom žijúcim v obci. 
Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie sociálnej služby, zvyšovanie jej  dostupnosti, kvalitné poradenstvo a informácie pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom terénnej sociálnej práce  so zameraním na rozvoj schopností týchto osôb viesť samostatný život, integrovať sa do spoločnosti a zároveň podporovať zmenu postoja ostatnej komunity.  Z hlavného cieľa vychádzali čiastkové ciele, ktoré boli zamerané hlavne na:
• Zlepšenie životnej situácie a integrácie obyvateľov rómskej komunity s ohľadom  na ich špecifické podmienky a potreby.
• Ochrana práv a záujmov detí v týchto rodinách a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
• Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, zvýšením ich aktivity a prebraním zodpovednosti za riešenie svojej situácie
• Integrácia  minoritnej skupiny do majoritnej spoločnosti.
V rámci tohto projektu boli rôzne cieľové skupiny. Najväčšiu tvorili občania rómskeho pôvodu. Ďalšou skupinou boli starobní dôchodcovia žijúci v obci,  občania ŤZP. Ďalšia cieľová skupina boli zemepisne izolovaní občania žijúci na hrušovských lazoch  a poslednú skupinu tvorili nezamestnaní občania. Celkový počet cieľovej skupiny bol  502 osôb.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  bola  predložená v rámci  výzvy na predkladanie žiadostí z Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, kód výzvy OP ZASI – FSR - 2007/2.1/02.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola v rámci tohto operačného programu predložená na Fond sociálneho rozvoja, dňa  05. 03. 2008, prioritná os č. 2  Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou Hrušov a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny  SR bola podpísaná 13. októbra  2008. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 46 198,10 €, nenávratný finančný príspevok z  MPSVaR  SR bol vo výške 43 888,20  €, čo tvorí 95% celkového rozpočtu. NFP bol rozdelený 85% z ESF a 10% zo štátneho rozpočtu.  Systém platieb NFP bol stanovený ako zálohové platby  a refundácia.  Realizácia projektu  trvala  24 mesiacov a počas tejto doby bolo  podpísaných 6 dodatkov  k zmluve a všetky boli v súvislosti  zo zmenami vo verejnom obstarávaní,  vykazovaní a v administrácii projektu. Začiatok projektu bol od 01. 08. 2008 a ukončený bol  31. 07. 2010. 
Rozpočet projektu bol rozdelený na  personálne výdavky, ktoré zahŕňali mzdy a odvody  na troch zamestnancov vo výške 30 693,82 €, stravné pre zamestnancov vo výške 1 914,76 €, cestovné výdavky vo výške 763,46 €, telekomunikačné poplatky tvorili 763,46 € a publicita súvisiaca s realizáciou projektu bola vo výške 862,71 €. V projekte  boli zahrnuté i nepriame výdavky, ktoré boli určené na režijné náklady a mzdové náklady pre zamestnanca, ktorý administroval projekt. Tieto boli vo výške 2 199, 89 €.
Na výkon terénnej sociálnej práce s ohľadom na počet osôb v cieľovej skupine boli vo výberom konaní vybraní traja pracovníci, ktorí sa stali pracovníkmi obce  na základe pracovného pomeru. Bol to terénny sociálny pracovník, ktorý musel mať ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa a dvaja asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorí museli  mať stredoškolské vzdelanie.  Počas trvania projektu boli  ďalšie 2 výberové konania, pretože obaja asistenti terénneho sociálneho pracovníka vybratí v prvom výberom konaní  si dali výpoveď.
Ukazovatele a ciele, ktoré boli plánované v projekte, boli naplnené. Do projektu sa zapojilo 498 osôb z cieľových skupín. Prijatí  boli 3 pracovníci, ktorí vykonali takmer 1500 intervencií. Znížilo sa záškoláctvo u detí z rómskej komunity o 100% a prácou  s týmito deťmi a mládežou sa zabránilo  nárastu sociálno-patologických javov. Pri práci s nezamestnanými bolo zaznamenané umiestnenie na trhu práce a úspechom bolo i to, že občania  rómskej komunity boli evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Obec Hrušov predložila sedem  Žiadosti o platbu formou refundácie a tri Žiadosti na zúčtovanie zálohových platieb. Celková vyčerpaná suma finančných prostriedkov   na celý projekt bola vo výške  39 936,83 €.  Zostávajúcu časť finančných prostriedkov v celkovej výške 3 951,37 €  sa nepodarilo vyčerpať, nakoľko sa zmenili podmienky pri preplácaní stravného zamestnancom, pri úhrade cestovného i telekomunikačných poplatkov.  Najväčšiu časť nevyčerpaných prostriedkov tvorili  nepriame výdavky, pretože podmienky sa oproti výzve zmenili tak radikálne, že z tejto položky nebolo možné čerpať žiadne finančné prostriedky. Počas trvania projektu boli  predložené                                  4  monitorovacie správy a záverečná monitorovacia správa. Následné monitorovacie správy za jednoročné obdobie sú predkladané od ukončenia projektu po dobu  5 rokov.
Realizácia  tohto projektu bola spojená s mnohými problémami. V prvom rade neustále zmeny v podmienkach realizácie zo strany riadiaceho orgánu – Fondu sociálneho rozvoja, zapríčiňovali  nesprávnu administráciu,  chybne podávané žiadosti o platbu a pod. Ďalším problémom bolo financovanie, ktoré bolo zo strany FSR veľmi zdĺhavé a obec musela všetky náklady vykrývať  z vlastných zdrojov v rozpočte obce.  Tým, že sa neustále menili podmienky, dochádzalo k neoprávneným výdavkom, ktoré tak isto zaťažovali rozpočet obce. Neľahká práca bola i s cieľovou skupinou, hlavne s občanmi z rómskej komunity. Situácia tejto minoritnej časti obyvateľstva v rámci celej Slovenskej republiky je veľmi problémová  a výsledky sa určite nedajú dosiahnuť v priebehu dvoch rokov.  I napriek tomuto stavu bolo veľmi pozitívnym výsledkom odstránenie záškoláctva na základnej škole, čo dáva nádej na zmenu správania budúcej generácie  a zaradenie dospelého  rómskeho obyvateľstva do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čím sa predišlo nedoplatkom na sociálnom a zdravotnom poistení u týchto osôb.  Hoci  implementácia projektu bola náročná, obec sa rozhodla v projekte pokračovať kontinuálne a zapojila        sa do ďalšieho projektu pod názvom Komunitná sociálna práca v obci Hrušov.   Zároveň Obec Hrušov vypracovala i Lokálnu stratégiu komplexného prístupu v obci Hrušov,  ktorá bola predložená na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a následne bola  aj schválená.  V rámci stratégie boli  predložené dva projekty a následne bola doplnená  o ďalšie dva projekty, pretože jeden projekt, ktorý mal byť predložený v rámci ROP, nemohol byť podporený, nakoľko  alokovaná  výška finančných prostriedkov v ROP nebola dostačujúca  a druhý projekt bol riešený v rámci Národného projektu   na vzdelávanie  detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Doplnený  projekt zameraný na zamestnávanie občanov zo znevýhodneného prostredia nebol schválený a druhý projekt zameraný na komunitné centrá je schválený a predložený na Regionálny operačný program, kde je v schvaľovacom konaní. 

 

Mária Augustínová - bakalárska práca 2013


 

Terénna sociálna práca a Komunitná sociálna práca v obci Hrušov

Terénna sociálna práca v obci Hrušov - súčinnostné

Terénna sociálna práca v obci Hrušov - súčinnostné stretnutie s Políciou

Komunitná sociálna práca v obci Hrušov

Komunitná sociálna práca v obci Hrušov


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár


Úvodná stránka